Số sản phẩm: 1 - Lượt truy cập: 232990 - Online: 17 - Lần cập nhật mới nhất: 12-01-2018
Danh mục sản phẩm
Dịch vụ
Vận chuyển Piano

Sửa chữa PianoGiỏ hàng: [0] sản phẩm
Tìm kiếm SP

Công ty TNHH TM XNK Nghệ Tâm

Bán sỹ và lẻ các loại đàn Piano

 

     - Coâng Ty TNHH TM XNK Ngheä Taâm chuùng toâi thaønh laäp vaøo naêm 2008 ñeán nay ñöôïc söï yeâu meán uûng hoä cuûa quyù khaùch haøng, Cty ngaøy moät phaùt trieån vaø ñaõ khaúng ñònh ñöôïc treân thò tröôøng trong nöôùc laãn ngoaøi nöôùc

 

      - Ñaøn Piano cuûa chuùng toâi ñeàu nhaäp tröïc tieáp töø Nhaät Baûn vôùi caùc nhaõn hieäu noåi tieáng nhö Yamaha, Kawai, Apollo Atlas, Kreutzer … , moãi caây ñaøn ñeàu ñöôïc caùc chuyeân vieân kyõ thuaät canh chænh laïi tæ mæ töøng boä phaän nhö : caùc chi tieát boä phaän truïc buùa , baøn phím, daây ñaøn, laøm veä sinh toång theå vaø ñaùnh boùng. Sau khi hoaøn taát caùc coâng ñoaïn treân, ñaøn seõ boùng loaùng vaø hoaøn haûo nhö môùi.

 

    - Cty chuùng toâi coù thaày Lai Chaán thanh , ngöôøi töøng coù 35 naêm kinh nghieäm laøm vieäc trong xöôûng ñaøn Piano Yamaha (ñaõ nghæ höu), ñích thaân höôùng daãn kyõ thuaät tröïc tieáp taïi hieän tröôøng. Ñaøn Piano cuûa cty chuùng toâi ñöôïc nhaäp choïn loäc vôùi tieâu chí ñaøn phaûi coøn ñaûm baûo chaát löôïng vaø ñoä môùi nhaát ñònh, baûo ñaûm haøng ñeïp giaù reû, giaù trò ñaøn hôn haún giaù tieàn.

  

       

 - Một cay đan Piano chất lượng tốt phải co nhung điều kiện như sau :

  •  AÂm thanh : aâm cao phaûi thanh thuùy trong treûo, aâm trung phaûi eâm dòu roõ raøng, aâm thaáp phaûi huøng hoàn ñaày ñaën, töø aâm cao ñeán aâm thaáp phaûi keát hôïp      haøi hoøa töï nhieân.     
  • <!--[if gte vml 1]><!--[endif]-->Baøn phím : Phím ñaøn phaûi oån ñònh khoâng lung lay, linh hoaït, ñoä saâu baøn phím phaûi ñaït tieâu chuaån, khi ñaøn caùc phím ñaøn phaûi ñoàng loaït nhö nhau, khoâng theå quaù naëng hoaëc qua nheï.
  •  Quan saùt beân ngoaøi : caùc boä phaän baèng goã cuûa caây ñaøn khoâng ñöôïc coù hieän töôïng moùi, moït aên hoaëc bieán daïng, phaàn sôn phaûi boùng laùng, baèng phaúng, khoâng veát raïn nöùt.
  • Xin löu yù : moät caây ñaøn Piano chaát löôïng keùm, khoâng nhöõng aûnh höôûng tôùi quaù trình hoïc ñaøn cuûa hoc sinh, maø coøn daãn tôùi söï nhaän xeùt sai leäch veà aâm thanh cuûa caùc em ngay töø khi môùi baét ñaàu hoïc ñaøn.

 

         - Coâng Ty chuùng toäi luoân chaøo ñoùn caùc thaày coâ giaùo daïy Piano, caùc lôùp aâm nhaïc, thaày chænh aâm, caùc cty cuøng nghaønh nhaïc cuï vaø caùc quyù khaùch coù nhu caàu mua ñaøn.

        Raát mong ñöôïc hôïp taùc vôùi caùc nhaø kinh doanh nhaïc cuï treân toaøn caàu : kinh doanh, uûy thaùc gia coâng ñaøn.